Firma > Rusztowania ramowe

Rusztowania ramowe

    novarent wynajem   novarent sprzeda

Rusztowania ramowe to jedne z najbardziej uniwersalnych typów rusztowa, które pozwalaj na szybkie obudowanie konstrukcji budowlanych. Przy zastosowaniu wsporników (konsol) i dwigarów moliwe jest te wykonanie obudów o skomplikowanych ksztatach.

Ten typ rusztowa jest prosty i logiczny w montau, a konstrukcje powstae przy ich zastosowaniu – s praktyczne i bezpieczne. Suymy pomoc w zakresie montau rusztowa.

Rusztowania ramowe – zakres zastosowania

Rusztowania te su do:

  • tynkowania
  • malowania
  • docieplenia
  • cikich prac typu: murowanie, a w wersji o szerokoci pomostu 1,09 m - umoliwiaj dodatkowo magazynowanie materiaów niezbdnych do prowadzenia tego typu prac.

Dodatkowe zastosowanie:

  • sceny
  • platformy podsufitowe
  • konstrukcje wsporcze lub none do rónego rodzaju reklam, regaów, stanowisk kamer telewizyjnych oraz trybun okolicznociowych ustawianych w miejscach imprez kulturalno-rozrywkowych

S to rusztowania systemowe, dostpne w wariantach o rónym rozstawie podunym ramion (3,07 m; 2,57 m; 2,07 m; 1,57 m) oraz w dwóch standardowych rozstawach poprzecznych stojaków ram 0,73 m i 1,09 m. Konstrukcja rusztowania jest przystosowana do tego, aby zamontowa na niej pomosty co 2 metry w pionie, a przy zastosowaniu ram wyrównawczych i rygli poprzecznych – moliwe jest równie uzyskanie innych wysokoci kondygnacji.

Za spraw specjalnych ste pionowych ukonych i systemu kotew mocujcych rusztowanie do budowli, caa konstrukcja wyróni si du stabilnoci i statecznoci. Oferowane przez nas rusztowania ramowe posiadaj Certyfikat Bezpieczestwa B/02/014/08 wydany przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Istnieje moliwo rozbudowy systemu powyej 34m po wykonaniu dodatkowych oblicze statycznych.

Wynajem rusztowa moduowych i przejezdnych 

Serdecznie zachcamy do zapoznania si z nasz ofert sprzeday i wynajmu dotyczc rusztowa moduowych i rusztowa przejezdnych.

 

 ^ do gry