> Rusztowania-modulowe

Rusztowania moduowe

    novarent wynajem   novarent sprzeda

W naszym asortymencie dostpne s równie nowoczesne rusztowania przestrzenne, zastpujce rusztowania rurowe stosowane dotychczas. Doskonale sprawdzaj si przy zabudowie okrgych obiektów – wie, kotów, zbiorników. Przy ich zastosowaniu mona realizowa nawet bardzo skomplikowane zadania.

Rusztowania moduowe – zastosowanie 

Ten typ rusztowa znajduje zastosowanie przy pracach na obiektach przemysowych z du liczb instalacji, rurocigów (rafinerie, stocznie itp.). S wykorzystywane jako rusztowania wolnostojce wieowe – w rónych gaziach przemysu, w tym w przemyle stoczniowym i energetycznym. Sprawdzaj si te przy pracach remontowych wie kocielnych oraz przy pracach renowacyjnych jako platformy podsufitowe. Ponadto, okazuj si pomocne przy montau scen i trybun w miejscach imprez kulturalno-renowacyjnych.

Rusztowania moduowe – konstrukcja 

Uniwersalno zastosowa rusztowania moduowego wynika z jego „kompatybilnoci” z rusztowaniem ramowym. Konstrukcje elementów tych systemów zostay tak zaprojektowane, e wiele z nich moe by wykorzystywanych zarówno przy budowie rusztowa ramowych, jak i moduowych (podstawki regulowane, zcza, pomosty, dwigary i inne).

Ciekawym elementem w konstrukcji s specjalne talerzyki z otworami, penice funkcje zcza obrotowego. S one przyspawane do pionowych rur stojaków w odstpach co 0,5 m, na obwodzie których znajduj si kocówki rygli. Wszystko zostao przemylane tak, e do jednego piercienia z otworami mona przyczy nawet 8 rygli lub ste. Ostateczny ksztat nadaje rusztowaniu uniwersalny system klinowo-ryglowy, natomiast zachowanie wymiarów siatki rusztowania moliwe jest dziki specjalnym otworom dopasowujcym dokadnie rygle i utrwalajcym odpowiednie kty. Ma to kluczowe znaczenie przy wykonywaniu okrgych i skomplikowanych rusztowa.

Rusztowania moduowe posiadaj Certyfikat Bezpieczestwa nr B/02/013/08 wydany przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.^ do gry