Firma > Ogolne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe


NOVARENT Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI DOTYCZĄCE WYDAŃ I ZWROTÓW SPRZĘTU Z DZIERŻAWY


1. Zgodnie z Umową Dzierżawy podstawą do rozliczenia klienta z dzierżawionego sprzętu jest sporządzony w magazynie Novarent protokół zdawczo – odbiorczy, który zawiera uwagi dotyczące dzierżawionego sprzętu.

2. W przypadku nieobecności przedstawiciela Dzierżawcy kopia protokołu zdawczo-odbiorczego zostaje wysłana do Dzierżawcy.

3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń niemożliwych do naprawy, Dzierżawca zostanie obciążony za zniszczone elementy, zgodnie z  uregulowaniami umowy dzierżawy, fakturą sprzedaży lub notą obciążeniową. Fakt ten jest odnotowany w protokole zdawczo-odbiorczym w formie informacji „złom”. Zniszczone elementy stoją do dyspozycji Dzierżawcy przez okres 1 miesiąca, po tym terminie zostaną złomowane.

4. Zwracany sprzęt winien być ułożony na przeznaczonych do tego paletach  do układania w stos lub pojemnikach osiatkowanych, w sposób umożliwiający rozładunek bezpośrednio z samochodu przy użyciu tylko  wózka podnośnikowego bez konieczności wchodzenia na samochód i transportu ręcznego. 

5. W przypadku stwierdzenie niebezpiecznie załadowanego sprzętu lub zastosowania niewłaściwego środka transportu np. samochód typu wywrotka, pojazd będzie odsyłany a koszty z tym związane będą obciążały klienta.

6. Wszystkie zwracane elementy winne być oczyszczone z betonu, w przeciwnym przypadku Dzierżawca będzie obciążony fakturą za czyszczenie na zasadach określonych w umowie dzierżawy.

7.  Za naprawy dzierżawca zostanie obciążony, jeżeli zdawany sprzęt nie spełnia poniższych warunków: Ramy stalowe i użebrowanie ram, nie mogą być pogięte lub rozerwane. Powierzchnie sklejek musza być zabezpieczone przed działaniem wilgoci tzn. wszystkie ubytki laminatu uzupełnione krążkiem lub szpachlą, a mniejsze rysy (max. 40 cm długości) i dziury po gwoździach wypełnione szpachlą (poniżej 4 mm.). Osprzęt nie może być pogięty lub niekompletny. 

8. Koszty napraw nie są ujęte w stawce procentowej za czyszczenie sprzętu. Szczegółowy cennik napraw jest dostępny w biurze Novarent Sp. z o.o. i stanowi załącznik do umowy dzierżawy.

9. Uwagi dodatkowe: W przypadku dostawy/ zwrotu transportem Novarent dzierżawca winien pisemnie zgłosić zapotrzebowanie na transport z dokładnym podaniem daty i miejsca załadunku/ rozładunku oraz określeniem rodzaju samochodu zgodnie z aktualnym cennikiem kosztów frachtu w Novarent Sp. z o.o.. Zawsze należy uzgodnić datę wydania/ zwrotu towaru, w przeciwnym razie klient może nie być przyjęty przez magazyn.

10. Palety do układania w stos oraz pojemniki osiatkowane będą wprowadzone na stan klienta i obciążane stawką dzierżawy zawartą w umowie.

11. W przypadku zwrotu z dzierżawy sprzętu w ilości większej niż pobrany lub sprzętu nie będącego własnością Novarent klient zostanie poinformowany o tym fakcie drogą mailową poprzez otrzymanie protokołu depozytowego. Sprzęt zostanie złożony w depozycie i powinien być odebrany w ciągu 3 dni roboczych.

12.  W przypadku nie dokonania odbioru sprzętu wymienionego w protokole depozytowym w ciągu 3 dni roboczych naliczane będą opłaty za przechowanie za każdy dzień zwłoki w odbiorze, liczone w zależności od zajmowanej powierzchni wg stawki 5,- zł za każdy dzień od metra kwadratowego. 

13.  Nie odebranie sprzętu w ciągu 21 dni uprawnia Novarent sp. z o.o. do przejęcia sprzętu na własność. O przejęciu dzierżawca będzie poinformowany na piśmie. Z dniem przejęcia zostają anulowane naliczone opłaty za przechowanie. 

14. Wszystkie powyższe punkty Dzierżawca niniejszym akceptuje.

 Aktualności
06.01Witamy na naszej nowej stronie Witamy na naszej nowej stronie
Przygotowaliśmy dla Was nową stronę www. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.więcej »


Bosta 70

^ do góry